Urgent & Premium Listings


Urgent Listing


अर्जेन्ट विज्ञापन धेरै मान्छेलाई देखाइने छ। यसरी तपाइको प्रोपर्टी बिक्ने सम्भावना पनि बढ्ने छ। अर्जेन्ट प्रोपर्टीको रु 500 पर्छ र यसको मिति २ महिनाको हुन्छ। २ महिना पछि पनि कसैले तपाइको प्रोपर्टी मा खोजेमा, भेटिने छ।   

 

English: An urgent listing will be shown to a very large number of people in DalayDai.com's homepage. This exponentially increases the chances of your property being sold. Urgent Listing will cost Rs. 500 and will last for 2 months in the urgent property section and even after 2 months the listing will still be found when searched in DalayDai.com. 

Premium Listing


प्रिमियम विज्ञापन धेरै मान्छेलाई देखाइने छ। यसरी तपाइको प्रोपर्टी बिक्ने सम्भावना पनि बढ्ने छ। प्रिमियम प्रोपर्टीको रु 2000 पर्छ र यसको मिति ६ महिनाको हुन्छ। ६ महिना पछि पनि कसैले तपाइको प्रोपर्टी मा खोजेमा, भेटिने छ। 


English: A premium listing will be shown to a very large number of people in DalayDai.com's homepage, in premium property section. This exponentially increases the chances of your premium property being sold. We urge customers to post only premium properties in this section. Premium Listing will cost Rs. 2000 and will last for 6 months in the premium property section and even after 6 months the listing will still be found when searched in DalayDai.com.